فیزیوتارپی خار پاشنه

نوامبر 19, 2021
خار پاشنه پا

خار پاشنه پا

خار پاشنه پا عارضه ای است که به دلیل رسوب کلسیم رخ می دهد و با ایجاد برآمدگی استخوانی در قسمت زیرین استخوان پاشنه پا مشخص […]